Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Football Unlimited Netherlands (hierna “Fun Foundation”) verwerkt van haar leden, ambassadeurs, donateurs, sponsoren en vrijwilligers.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

De privacy principes van Fun Foundations

 • We houden u altijd volledig op de hoogte over uw gegevens

We zorgen dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.

 • We zorgen dat u de controle houdt over uw gegevens

We beschouwen de gegevens van of over u als uw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor we deze van u hebben verzameld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Neem dan contact met ons op via info@fun-foundation.nl

 • We beschermen uw gegevens

Uw gegevens zijn uw eigendom. Dit houden we zo door de gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is te beschermen en te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen.

1.      Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Fun Foundation, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 5858 6660.  Fun Foundation is bereikbaar via info@fun-foundation.nl

2.      Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens direct naar een persoon te herleiden zijn, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Maar ook bijvoorbeeld het IP-adres en gebruikersnaam.

Fun Foundation verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

3.      Welke gegevens verwerkt Fun Foundation en voor welk doel?

 • In het kader van uw lidmaatschap en of donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Voornaam of voorletter(s) en achternaam
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

 • Fun Foundation verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Fun Foundation.
 • Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en donaties af te wikkelen.
 • Uw telefoonnummer wordt gebruikt om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
 • Fun Foundation gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie toe te sturen.

4.      E-mail berichtgeving (opt-out)

Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door een bericht te sturen naar info@fun-foundation.nl .

5.      Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Fun Foundation passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fun-foundation.nl.

6.      Bewaartermijnen

Fun Foundation verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

7.      Delen van uw gegevens met derden

Wat doen wij niet

Fun Foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Wat doen wij wel

Fun Foundation schakelt derde partijen (verwerkers) in voor het uitvoeren van bepaalde diensten, bijvoorbeeld voor het beheren van de website en het organiseren van activiteiten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft Fun Foundations de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

8.      Verwerken van gegevens op deze website

Op deze website kunt u zich aanmelden voor informatie of een offerteaanvraag over de activiteiten en diensten van Fun Foundation. Dit doet u middels het online contactformulier in te vullen.

Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en maken dus geen inbreuk op uw privacy. Ze zijn bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken. Ook wordt hiermee statistische informatie verzameld, zoals bezoekersaantallen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9.      Uw rechten op grond van de privacywetgeving

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Fun Foundation kunt u bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

U heeft in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Fun Foundation in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als u erom vraagt. Bijvoorbeeld als u eerder (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven aan Fun Foundation voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in. Fun Foundation verwijdert dan deze gegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fun-foundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) en handtekening onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fun Foundation zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10.  Klachtenregeling

Klachten kunt u te allen tijde doorgeven aan Fun Foundation. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan heeft u het recht om uw klacht rechtstreeks neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

11.  Contact

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@fun-foundation.nl. We helpen u graag verder!